มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรจัดตั้ง “ทุนวชิรญาณสังวร” เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕

     มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์  รำลึกถึงพระเมตตาคุณ และเพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานที่ทรงส่งเสริมเยาวชนให้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม    จึงเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ในการสนับสนุนเยาวชนที่ตั้งใจเรียนแต่ขัดสนทุนทรัพย์ มุ่งหวังจะให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสได้มีทุนการศึกษาจุนเจือให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง 

     ในวาระนี้ มูลนิธิฯ ได้เห็นชอบให้จัดตั้ง ทุนวชิรญาณสังวร เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  โดยในปี ๒๕๖๕ นี้  จะจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๙ ทุน

การสนับสนุน
 1. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนต่อเนื่อง ที่ติดตัวผู้รับทุนจนกว่าจะจบการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี เท่าที่ความสามารถจะพึงมี  มิได้เป็นทุนประจำสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง  หากผู้รับทุนจบการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษาเดิม ทุนการศึกษานี้จะติดตามผู้รับทุนไปยังสถานศึกษาใหม่   
 2. ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใด
 3. หากผู้รับทุนสละสิทธิ  ทุนนี้จะหมดสิทธิไม่มีผู้ใดได้รับแทน  มูลนิธิฯ สามารถยกเลิกทุนได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า หากผู้รับทุนประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือให้ข้อมูลประกอบขอรับทุนที่เป็นเท็จ 
 4. จำนวนทุนการศึกษาแต่ละระดับ มีดังนี้
 
 • ระดับประถมศึกษา         จะได้รับทุนปีละ      ,๐๐๐  บาท 
 • ระดับมัธยมศึกษา         จะได้รับทุนปีละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
 • ระดับประโยควิชาชีพ     จะได้รับทุนปีละ ๑๒,๐๐๐  บาท 
 • ระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง     จะได้รับทุนปีละ ๑๕,๐๐๐  บาท 
 • ระดับอุดมศึกษา         จะได้รับทุนปีละ ๒๕,๐๐๐  บาท


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ อาชีวศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี
 2. สัญชาติไทย
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า .๕๐
 4. ครอบครัวยากจน ขัดสนทุนทรัพย์
 5. มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคม ตามกำลังและโอกาส
 

กำหนดการรับสมัคร ๑๗ สิงหาคม .. ๒๕๖๕๑๗ กันยายน .. ๒๕๖๕
 

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาวชิรญาณสังวร วันที่ ๑๙ ตุลาคม .. ๒๕๖๕ 
 

วิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาวชิรญาณสังวร ได้ ช่องทาง

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ link

แบบฟอร์มผู้ขอรับทุน https://forms.gle/QPu1XA1V5tpvLvgXA
แบบฟอร์มผู้รับรอง https://forms.gle/CxBLR3A8XnWY31ac6

ให้ใช้ @gmail.com เท่านั้นในการลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อกรอกแบบฟอร์มนี้ เนื่องจากจำเป็นที่จะใช้ในการกลับมาแก้ไขข้อมูล  หาก Email ไม่ถูกต้อง ให้กด Switch Account เพื่อทำการเปลี่ยน Email ให้เป็น @gmail.com เพื่อทำการกรอกข้อมูล อนึ่ง แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จะได้รับการพิจารณาต่อไป  โดยประกอบด้วย แบบฟอร์มคือ แบบฟอร์มผู้ขอรับทุน และแบบฟอร์มผู้รับรอง ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้
 

   2. กรอกใบสมัครโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนและแบบฟอร์มผู้รับรอง ได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/1VTh0-yuSsHbg6iXpM9EqodW-AMkvPGAC?usp=sharing และส่งใบสมัครไปยัง ตู้ ปณ.27 ปณศ.บางซื่อ แขวง/เขตบางซื่อ กทม.  10800

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

โชติรส สังขะทรัพย์ 

Email:YSS.scholarship@gmail.com  หรือโทร๐๘๐-๗๗๖-๗๗๙๙