ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้จัดทำพระราชทานในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
ชุดที่