มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรจัดตั้ง “ทุนวชิรญาณสังวร” เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เผยแพร่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕ ...   กำหนดการบรรพชา-อุปสมบท วัดบวรนิเวศวิหาร พุทธศักราช ๒๕๖๕   ปฏิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๖๕   มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประทานทุนจำนวน...   มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์...   เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท...   ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๖๒