บทสวดมนต์ ๗ ตำนาน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ชุดที่