ตำนานพระพุทธมนต์ พระธรรมกถาในการฝึกหัดอบรมจิต
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๒๙ กรกฎาคม- ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๔
ชุดที่