สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน มีสมเด็จพระสังฆราช ๑๙ องค์ ดังต่อไปนี้