๑. หลักการและเหตุผล

วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นวาระที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี รัฐบาลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระมหากรุณาธิคุณโปรดให้การจัดงานบำเพ็ญกุศลฉลองพระชันษา ๙๖ ปี อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้ วัดบวรนิเวศวิหารเห็นชอบให้มีการ จัดตั้งมูลนิธิในพระนามเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชขึ้นชื่อ “มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์” โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย

๑. เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สาธารณสุข และอาทิการศึกษาสงเคราะห์
๒.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ ชาติไทย 
๓.  เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกๆ ปี โดยมีการจัดมอบทุนการ ศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แก่นักเรียนและโรงเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระสังฆราช และมอบทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยยากไร้ ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ทรงสร้างอาคารถวายใน พระนามสมเด็จพระสังฆราช และในพระนามของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกจากคณะผู้บริหารของโรงเรียนและโรงพยาบาลนั้นๆ
๔.  เพื่อปกป้องรักษาและเชิดชูพระเกียรติคุณอันสูงส่งงดงามของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้คงอยู่อย่างมั่นคงสง่างามเป็นที่สักการะชื่นชมของปวงพุทธศาสนิกชนสืบไป
๕. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันประสูติ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยให้มีการจัดมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์
๒.๒ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและอุปถัมภ์เยาวชนผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ด้อยโอกาสหรือขัดสนทุนทรัพย์

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดละ ๑๐ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดละ ๙ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
โดยใช้เงินงบประมาณจากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร และโดยการบริจาคร่วมจากผู้มีจิตศรัทธา
๓.๒ ให้จังหวัดแต่ละจังหวัดรับบริจาคโดยเสด็จพระกุศลจากผู้มีจิตศรัทธา และให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันพิจารณาการมอบทุนดังกล่าว

๔. สถานที่ดำเนินการมอบทุนการศึกษา

ให้คณะกรรมการแต่ละจังหวัดพิจารณาร่วมกันกำหนดสถานที่จัดมอบทุนการศึกษา

๕. การดำเนินงาน

๕.๑ ประสานงานเจ้าคณะจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละจังหวัด
๕.๒ คณะกรรมการประจำจังหวัด เป็นผู้พิจารณานักเรียนที่แต่ละโรงเรียนคัดเลือกแล้วตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษาน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนประธานมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
๑)  เจ้าคณะจังหวัด
๒)  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๓)  หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๔)  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประถมศึกษา
๕)  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
๕.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการและขอรับการบริจาคโดยเสด็จพระกุศลจากผู้มีจิตศรัทธา
๕.๔ กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา/คัดเลือก ผู้ได้รับทุน และดำเนินการมอบทุนการศึกษา
๕.๕ รายงานผลการดำเนินงานไปยังมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือ ผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยมีใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษาน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประกอบรายงานด้วย

๖. งบประมาณดำเนินการ

๖.๑ “กองทุนน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช” โดยคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการบริจาคร่วมจาก ผู้มีจิตศรัทธา จัดเงินทุนให้ทุกจังหวัดระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดละ ๑๐ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดละ ๙ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๗๗ จังหวัดๆ ละ ๑๙ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๘๙,๐๐๐ บาท
๖.๒ การมอบทุนที่จังหวัดแต่ละจังหวัดได้รับบริจาคโดยเสด็จพระกุศล ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดเป็นผู้กำหนด

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๗.๑ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร  ในพระบรมราชูปถัมภ์
๗.๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๗.๓ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
๗.๔ คณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมาย

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ
๘.๒ เยาวชนของชาติผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเพื่อการศึกษาเยาวชนของชาติด้วยการสมทบกองทุนน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชได้ที่
 

บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
กองทุนในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์
ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ออมทรัพย์ เทเวศร์ ๐๒๐ - ๒๗๓๙๒๕-๑

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้ประกอบในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยอำนวยผลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมทั้งปฏิภาณ ธนสารสมบัติ เทอญ.