มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประทานทุนจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโครงการ “เรื่องเล่าเช้านี้ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-๑๙”

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิ ได้ประทานทุนจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้จากการจัดกิจกรรม “ก้าวด้วยธรรม Virtual Run  ๙๙,๙๙๙ ก้าว” ในปี ๒๕๖๓ ให้กับโครงการ “เรื่องเล่าเช้านี้ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-๑๙” 
ในการนี้ นายจรัญ ภักดีธนากุล นางลาวัลย์ กันชาติ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน นางสาวสตปิยา  เพชรรัตน์ และนางสาวพัชรรัตน์ พัชรภุช เป็นคณะผู้แทนมูลนิธิมอบให้กับนายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอส่งความปรารถนาดีและความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านไปยังผู้ที่กำลังเผชิญวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-๑๙ รวมไปถึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในการใช้รักษาผู้ป่วย เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ ถังออกซิเจน และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ในยามวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 


เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประทานทุนจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม Virtual Run  ๙๙,๙๙๙ ก้าว ให้กับรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-๑๙” เพื่อส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านไปยังผู้ที่กำลังเผชิญวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-๑๙