พิธีพุทธาภิเษก“พระพุทธธรรมิกราชบพิตร ภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล”

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖
กำหนดการ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก
พระพุทธธรรมิกราชบพิตร ภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

.................................... 

วลา  ๑๗.๕๐  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
    โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
    ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๘.๐๐  น.   - รถยนต์พระที่นั่งถึงวัดบวรนิเวศวิหาร
    (รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูหน้าวัด/วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี และผู้แทนคณะกรรมการฯ  
    เฝ้า ฯ รับเสด็จ
  - ผู้แทนคณะกรรมการ ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย
  - เสด็จเข้าภายในพระอุโบสถ
  - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ประธานพระอุโบสถ
    และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ ๖
  - ทรงกราบ
  - ประทับพระราชอาสน์
  - ทรงศีล
    (ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ)
  - นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  กราบบังคมทูลรายงาน
  - เสด็จ ฯ ไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย ทรงรับเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า
    แล้วถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
  - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รับเทียนชนวนพนมบริกรรมคาถาจุดเทียนชัย แล้วถวายคืน
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับเทียนชนวน
    แล้วพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี
    (ขณะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จุดเทียนชัย พระสงฆ์เจริญคาถาจุดเทียนชัย
    ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)
  - เสด็จ ฯ ไปยังหน้าฐานชุกชี  ทรงเจิมเทียนพระมหามงคลทอง  เงิน  เทียนวิปัสสี
    แล้วทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี  ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า
    จุดเทียนพระมหามงคล เทียนวิปัสสี และเทียนนวหรคุณ
  - ทรงคม
  - เสด็จ ฯ ไปทรงพระสุหร่าย  พระพุทธธรรมิกราชบพิตร ภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล
    และทรงโปรยดอกมะลิในมณฑลราชวัติ
  - ประทับพระราชอาสน์
  - โปรดเกล้า ฯ ให้ นายกรัฐมนตรี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์  เสร็จแล้ว
  - ทรงหลั่งทักษิโณทก
    (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)
  - เจ้าหน้าที่กองศาสนูปถัมภ์  นิมนต์พระนั่งปรกและพระสวดภาณวาร
    ขึ้นยังอาสน์สงฆ์  พร้อมแล้ว
  - เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
  - เสด็จ ฯ ไปทรงจุดเทียนทอง  เทียนเงิน  และธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก
    หน้าพระสวดภาณวาร แล้วทรงจุดเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัย
  - ทรงคม
  - เสด็จออกจากพระอุโบสถ
  - เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูหน้าวัด
  - เสด็จพระราชดำเนินกลับ
    (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
                                   -----------------------------------------------------------------------------