งานบำเพ็ญกุศลครบ ๒๓ ปี การสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ (วันที่ ๒)

๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖
pic.78.jpg

pic.80.jpg


pic.81.jpg


pic.82.jpg


pic.83.jpg


pic.84.jpg


pic.85.jpg


pic.86.jpg


pic.87.jpg


pic.88.jpg


pic.89.jpg


pic.90.jpg


pic.92.jpg


pic.91.jpg


pic.93.jpg


pic.94.jpg


pic.95.jpg


pic.96.jpg


pic.98.jpg