การบำเพ็ญกุศล ๒๔ ปี การสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ เปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดอดีตเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

๐๗ มิ.ย. ๒๕๕๖
กำหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญกุศล ๒๔ ปี 
การสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระอุโบสถคณะรังษี
และ
ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดอดีตเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน  วัดบวรนิเวศวิหาร  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่  ๒๑   เมษายน  ๒๕๕๖  
---------------------------------
เวลา ๑๓.๑๐ น.    -  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
     โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังพระอุโบสถคณะรังษี  วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา ๑๓.๓๐ น. -  รถยนต์พระที่นั่งถึงพระอุโบสถคณะรังษี
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
  -  นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
     และคณะกรรมการ ฯ  เฝ้า ฯ รับเสด็จ   
  -  ผู้แทนคณะกรรมการ ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
  -  เสด็จเข้าภายในพระอุโบสถ
  -  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
  -  ทรงกราบ
  -  ประทับพระราชอาสน์
  -  ทรงศีล
     ( พระราชาคณะประธานสงฆ์ ถวายศีล จบ)
  -  นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  กราบบังคมทูลรายงานการตั้งมูลนิธิ
     สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
  -  เสด็จออกจากพระอุโบสถ
  -  เสด็จ ฯ ไปยังที่ตั้งองค์ผ้าป่า ฯ
  -  ทรงรับผ้าไตรพาดระหว่างพระกร ประนมพระหัตถ์
  -  ทรงกล่าวคำถวายผ้าป่า
     (คำถวายผ้าป่าติดไว้ที่หลังผ้าไตร)
  -  เมื่อจบคำถวายผ้าป่าแล้ว
  -  ทรงวางผ้าไตรที่พานแว่นฟ้า
     (ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย  ประโคมสังข์  แตร  ดุริยางค์)
  -  สมเด็จพระวันรัต ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร
     สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร พิจารณาผ้าป่า
  -  เสด็จเข้าภายในพระอุโบสถ
  -  ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 
  -  ประทับพระราชอาสน์ 
  -  ทรงหลั่งทักษิโณทก
     (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา)
  -  นายอภัย  จันทนจุลกะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ กราบบังคมทูลเบิก
     ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร 
     สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เข้าเฝ้า ฯ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก 
     (จำนวน ๕๐ ราย)
  -  ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมสิ่งมงคลสักการะในการบำเพ็ญกุศล ๒๔ ปี การสถาปนา
     สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
     (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)
  -  เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
  -  เสด็จออกจากพระอุโบสถคณะรังษี  ไปยังหน้าอาคารมนุษยนาควิทยทาน
  -  ทรงตัดแถบแพรเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดอดีตเจ้าอาวาส  และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
  -  เสด็จขึ้นภายในอาคารมนุษยนาควิทยาทาน  ชั้น ๒ (ทางบันได) 
  -  เสด็จ ฯ ไปยังหน้าพระรูปอดีตเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารด็จ ฯ 
  -  ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ
  -  ทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ
  -  เสด็จ ฯ ไปยังหน้าพระรูปอดีตเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
  -  ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะ
  -  ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
  -  สมเด็จพระวันรัต  ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร ถวายสิ่งมงคลสักการะ และหนังสือที่ระลึก
     ในการเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
  -  เสด็จลงชั้นล่างของอาคาร ฯ
  -  เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
  -  เสด็จพระราชดำเนินกลับ
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
  การแต่งกาย       แต่งเครื่องแบบปกติขาว
                             ----------------------------------------------------------------------------------------