กำหนดการงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑๖ ก.ค. ๒๕๕๖

กำหนดการ
งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐)
เวลา ๐๖.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป ณ ที่รับรอง
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๐๐ รูป ณ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- สมเด็จพระวันรัต ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ประทานยาและเวชภัณฑ์ แก่ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบแก่ตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานแก่ตำรวจตระเวนชายแดน
- ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
- ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ “พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร” ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึก สว. ธรรมนิเวศ ชั้นที่ ๒ วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา ๑๖.๐๐ น.  - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลถวายพระพร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐)
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
- สมเด็จพระราชาคณะ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์ ๔๐๙ รูป สดับปกรณ์
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐)
เวลา ๑๐.๓๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
- พระสงฆ์ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ และพระภิกษุ สามเณรอีก ๑,๑๑๙ รูป บริเวณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารและอาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เวลา ๑๓.๓๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ถวายเป็นพระกุศลถวายพระพร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลา ๑๕.๐๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในพิธีทอดผ้าป่า สามัคคีสมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ และผู้ป่วยทั่วไปอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ (ชั้นที่ ๖) อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เวลา ๑๗.๓๐ น. - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา เป็นกรณีพิเศษ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พระภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล ถวายพระพร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา ๑๗.๐๐ น. - กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา ตลอดพรรษกาล ๒๕๕๖ ณ สนามวัดบวรนิเวศวิหาร

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๔.๐๐ น. - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทูลถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๔.๐๐ น. - สถาบันแม่ชีไทย มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชมรมศิษย์เก่า พอ.มมร. และพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๔.๐๐ น. - มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลถวายพระพร แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

กองอำนวยการงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
วัดบวรนิเวศวิหาร คณะสูง (นานาชาติ) ชั้น ๑ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๙๘๖๖ , ๐๘๑-๖๒๖-๐๐๘๔, ๐๘๕-๑๐๕-๕๘๗๓ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๑
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
โทรศัพท์ o-๒๒๘๒-๒๔๔๗ โทรสาร o-๒๒๘๑-๙๕๕๕
ดาวน์โหลดข้อมูลงานได้ที่ www.watbowon.com อีเมล์ : somdej100y@yahoo.com
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖