เหรียญ 'พระพุทธธรรมิกราชบพิตร ภ.ป.ร.' เฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๔

๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จำลองแบบ “พระพุทธธรรมิกราชบพิธ ภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล” พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยจัดสร้างเป็นเหรียญขนาดความสูง 4.5 เซนติเมตร ชนิดเนื้อทองคำ 99% น้ำหนัก 31 กรัม จำนวน 185 เหรียญ สำหรับผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 300,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี