เหรียญพระรูป
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
เผยแพร่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙
 
ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๖๒   ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๖๑   ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๕๙   พิธีมังคลาภิเษกพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช   ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๕๘   ผังการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก