กิจกรรมพิเศษเนื่องในงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

๑๖ ก.ค. ๒๕๕๖


กิจกรรมพิเศษเนื่องในงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในการฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา สาธุชนร่วมบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

วันที่ ๑-๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - ประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ ตึก สว. ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร

วันที่ ๑-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. - ชมนิทรรศการ “พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร”
ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
- ชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน
- เปิดพุทธสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดบวรนิเวศวิหาร ๙ แห่ง
ให้พุทธศาสนิกชนถวายสักการะบูชา คือ ๑. พระอุโบสถ ๒. พระเจดีย์
๓.พระไพรีพินาศ ๔. พระวิหารพระศาสดา ๕. พระวิหารเก๋ง
๖. ศาลารอยพระพุทธบาทศิลา ๗. พระปรางค์พระไวโรจนะ
๘. พระปรางค์พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ๙. โพธิฆระ
 
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖