มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประทานเครื่องช่วยหายใจแรงดันสูง จำนวน ๖ เครื่อง ให้กับประเทศศรีลังกา

๐๙ ก.ค. ๒๕๖๔

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้ประทานเครื่องช่วยหายใจแรงดันสูง (High Flow Oxygen Therapies) จำนวน ๖ เครื่อง ให้กับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งต่อให้กับประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔

ในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศรีลังกา ณ กระทรวงการต่างประเทศ มีนายจรัญ ภักดีธนากุล กรรมการมูลนิธิ นางลาวัลย์  กันชาติ รองประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล และดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการและเลขานุการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนมอบให้แก่นาง Poornima Gunasekera อุปทูตฯ ศรีลังกาประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบเพื่อประโยชน์ต่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศรีลังกา และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกา