เหรียญพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙