ร่วมจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๐๒ มี.ค. ๒๕๖๓
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ  สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๖ ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชทานพระเกียรติยศอันปรากฏตามพระบรมราชโองการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและบูชาพระคุณูปการอันสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงบำเพ็ญเป็นอภิปูชนียบุคคลแห่งพระมหากษัตริย์ และถวายพระฐานะพระบุพพการีทางธรรมนั้น

การดังกล่าวนำมาซึ่งความปีติยินดีแก่คณะศิษยานุศิษย์ตลอดจนพุทธบริษัททั่วราชอาณาจักร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้วยอนุสรณ์ถึงพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณในสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  วัดบวรนิเวศวิหาร  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงกำหนดให้มีการจัดสร้างอาคารเรียนเทิดพระเกียรติ เนื่องในการสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยเป็นอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ (ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง)
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงต้องการให้เยาวชนด้อยโอกาสได้มีการศึกษาที่ดี เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ จึงเป็นสิริมงคลที่จะเจริญรอยตามพระปณิธานและพระเมตตาคุณในส่วนนี้ให้ภิญโญภาพยิ่งขึ้น

ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนและผู้เคารพนับถือในพระองค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในการสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกุศลเจตนาในครั้งนี้จะได้รับเข็มมงคลที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

๑. ร่วมสร้างอาคารเรียน ๑,๙๙๙ บาท รับเข็ม(จี้)มงคล แบบใหญ่
ล้อมกรอบด้วยพลอยเทียมจำนวน ๕๖ เม็ด มุ่งหมายถึง พระพุทธคุณอันปรากฏอยู่ในบทอิติปิ โส ภควา จนถึง พุทฺโธ ภควา ซึ่งเป็นบทสวดมนต์สำหรับพุทธศาสนิกชน แสดงถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ
เรียกว่า นวหรคุณ รวมทั้งสิ้น ๕๖ อักขระ เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เกิดกำลังใจในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคนานาประการ

๒. ร่วมสร้างอาคารเรียน ๙๙๙ บาท รับเข็มมงคล แบบเล็ก
ล้อมกรอบด้วยพลอยเทียมจำนวน ๔ เม็ด มุ่งหมายถึง จตุราริยสัจจ์ หรือ อริยสัจ ๔ หลักธรรมอันมีความสำคัญที่สุดในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ บรรลุถึงบรมสุข

เข็มมงคลที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร จัดสร้างในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กำหนดประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  วัดบวรนิเวศวิหาร  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์ประธานในการประกอบพิธี

ธนาคารกรุงไทย  สาขาบางลำพู  บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี : มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  วัดบวรนิเวศวิหาร  ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่บัญชี ๑๖๗-๖-๐๐๗๓๗-๗