เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็น "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร"


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดสร้างเข็มมงคลที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร


  1. เข็ม(จี้)มงคล แบบใหญ่ ล้อมกรอบด้วยพลอยเทียมจำนวน ๕๖ เม็ด มุ่งหมายถึง พระพุทธคุณอันปรากฏอยู่ในบทอิติปิ โส ภควา จนถึง พุทฺโธ ภควา ซึ่งเป็นบทสวดมนต์สำหรับพุทธศาสนิกชน แสดงถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ เรียกว่า นวหรคุณ รวมทั้งสิ้น ๕๖ อักขระ เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เกิดกำลังใจในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคนานาประการ
  2. เข็มมงคล แบบเล็ก ล้อมกรอบด้วยพลอยเทียมจำนวน ๔ เม็ด มุ่งหมายถึง จตุราริยสัจจ์ หรือ อริยสัจ ๔ หลักธรรมอันมีความสำคัญที่สุดในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ บรรลุถึงบรมสุข