มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการมูลนิธิ บำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๗ ปี แห่งการประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร


เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็น "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร"


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จฯ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้ดำริให้จัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ให้แก่โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ร่วมสมโภชในวโรกาสสำคัญนี้ เพื่อสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ที่ทรงต้องการให้เยาวชนซึ่งด้อยโอกาสได้มีการศึกษาที่ดี เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ


ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน ๕,๔๐๒,๐๐๐ บาท ให้กับนางนารีรัตน์ เศียรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร