พิธีประทานทุนการศึกษาประจำปี

ประมวลภาพการศึกษาภาษาบาลีของวัดที่ได้รับทุนประจำปี

ปี
<<<>>>