วันเสาร์ ที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระบูรพาจารย์สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้ง ๑๘ พระองค์

เวลา ๑๔.๐๐ น.  - แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
 - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
 - พระสงฆ์ ๑๐๑ รูป สวดมาติกา  และสดับปกรณ์โดยลำดับ


วันอาทิตย์ ที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖
พิธีบำเพ็ญกุศล ๒๔ ปี การสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา ๑๐.๒๑ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.เวลา ๑๓.๓๐ น.

 
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์  และพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในงาน   ประมาณ ๒๕๐ รูป
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในงาน
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหารตั้งสัตยาธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระกุศลพระพรชัยมงคล
  แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  วัดบวรนิเวศวิหาร  ณ มณฑลพิธีข้างพระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
- พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดอดีตเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน


ระหว่างวันที่  ๒๐ - ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

เวลา ๑๗.๐๐ น.  
- เปิดพระอุโบสถคณะรังษี พระวิหารคณะรังษี ให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะบูชา
   พระพุทธรูปสำคัญของวัด  สักการะบูชาปิดทองพระไพรีพินาศ   ณ พระวิหารคณะรังษี
- พระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม น้อมถวายเป็นพระกุศล พระพรชัยมงคลแด่
   เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช  ณ พระอุโบสถคณะรังษี


ตั้งแต่วันที่  ๒๒ - ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดอดีตเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
   ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน และรับสิ่งมงคลสักการะที่ระลึก
- บริจาคบูชาสิ่งมงคลสักการะที่ระลึกเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญ พระชันษา ๑๐๐ ปี
   บูชาพระวัดรังษีสุทธาวาสที่ระลึก ๒๔ ปี การสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช

 

วันอาทิตย์ ที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา ๑๓.๓๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม
  ไปยังพระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
- รถยนต์พระที่นั่งถึงพระอุโบสถคณะรังษี  วัดบวรนิเวศวิหาร

- สมเด็จพระวันรัต รับเสด็จ
- นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และคณะกรรมการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
- ผู้แทนคณะกรรมการ ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร
- เสด็จเข้าภายในพระอุโบสถ
- ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ทรงกราบ
- ประทับพระราชอาสน์
- ทรงศีล
- สมเด็จพระราชาคณะ ประธานสงฆ์ถวายศีล
- นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  กราบบังคมทูลรายงานการจัดตั้งมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
- ทรงเป็นองค์ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร  หน้าพระอุโบสถ
- สมเด็จพระวันรัต ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร  พิจารณาองค์ผ้าป่าสามัคคี
- เสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าภายในพระอุโบสถคณะรังษี
- ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
- ประทับพระราชอาสน์
- ทรงหลั่งทักษิโณทก ( พระสงฆ์อนุโมทนา ) 
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร
  สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เข้ารับพระราชทานสิ่งมงคลสักการะที่ระลึก 
- ทรงพระดำเนินไปยังอาคารมนุษยนาควิทยาทาน  ทรงปลดมาลัยเปิดพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดอดีตเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาส
   วัดบวรนิเวศวิหาร
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ
- ทรงเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ทรงวางดอกไม้ถวายสักการะที่หน้าพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
- สมเด็จพระวันรัต ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหารถวายสิ่งมงคลสักการะและหนังสือที่ระลึก ในการเปิดพิพิธภัณฑ์
   และห้องสมุดอดีตเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
- ทอดพระเนตรห้องสมุดชั้นล่าง
- เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
- เสด็จพระราชดำเนินกลับ